Усі процитовані джерела, наведені у тексті, мають бути включені до списку бібліографічних посилань. Усі посилання зі списку бібліографічних посилань мають бути процитовані у тексті.

За правилами складання пристатейних позатекстових бібліографічних посилань (ДСТУ 8302:2015 Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання), об’єктами посилання можуть бути всі види опублікованих чи неопублікованих документів або їхні складники на будь-яких носіях інформації (п. 4.2).

Складається список бібліографічних посилань за алфавітом прізвищ перших авторів або заголовків. Того самого автора подають за хронологією його публікацій. Якщо наводяться посилання з тими самими авторами і тією ж датою, додають до року видання маленьку літеру за алфавітом (2003a, 2003b…).

У заголовку  бібліографічного запису подають відомості про всіх авторів, при цьому імена цих авторів у відомостях про відповідальність (за навскісною рискою ( / )) не повторюють (п. 4.4).

Замість знаків «крапка й тире» (. –) і «дві навскісні риски» ( // ), які розділяють зони бібліографічного опису у посиланні, рекомендовано застосовувати крапку (.) (п. 4.4, пп. 4.9.1).

При посиланні на електронні ресурси дозволено не зазначати таке загальне позначення матеріалу, як, приміром, [Електронний ресурс]; можна не подавати відомості про вид електронних даних чи програм; для позначення електронної адреси електронного ресурсу віддаленого доступу замість слів «Режим доступу», «Доступ» або їхнього еквівалента іншою мовою застосовувати абревіатури URL або URI; не наводити відомостей  про джерело назви («Назва з етикетки, диска», «Назва з екрана» тощо). Якщо електронний ресурс має унікальний ідентифікатор DOI або інший постійний ідентифікатор, замість електронної адреси цього ресурсу рекомендовано зазначати його ідентифікатор (п. 4.4, пп. 5.3.6, 7.4.4.3 – 7.4.4.5).

В опису друкованих ресурсів також слід зазначати присвоєний ідентифікатор DOI.

Назву джерела слід виділяти шрифтом (курсивом) (пп. 4.9.1)

Основна назва документа і відомості, що належать до назви та складаються з одного слова, не скорочуються (п. 4.5). Назви організацій надають повністю, якщо вони не широко відомі.

При скороченні слів керуватися ДСТУ 3582:2013 Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень в українській мові. Загальні вимоги та правила; ДСТУ 7093: 2009 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами (ГОСТ 7.11-2004, MOD); ДСТУ 6095:2009 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Правила  скорочення заголовків і слів у заголовках публікацій (ГОСТ 7.88-2003, MOD); ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение  слов и словосочетаний на русском языке;  ГОСТ 7.12-93 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение  слов на русском языке. Общие требования и правила.

Детальніше про правила складання позатекстових бібліографічних посилань див. ДСТУ 8302:2015.

У  References, який повторює Список бібліографічних посилань у романському алфавіті, не можна вживати знаки « // », « / », « – », « ; » та проміжки до і після знаків. «№» позначається «no.», замість кутових лапок (« ») слід використовувати прямі (" "). За стилем APA, зони бібліографічного запису відокремлюються за допомогою крапки, коми, двокрапки, круглих, квадратних дужок, курсиву (назва документа).

Не можна латинські букви, символи набирати кириличними.

У назвах періодичних і продовжуваних видань  прийнято всі слова  писати з великої букви (Bibliotechnyi Visnyk, Visnyk Knyzhkovoi Palaty, Naukovi Pratsi Natsionalnoi Biblioteky Ukrainy Imeni V. I. Vernadskoho), а у назвах книг з великої букви пишеться перше слово заголовка, перше слово підзаголовка та власні назви. Назву цитованого джерела на іншу мову не перекладають, а транслітерують, іншомовну назву наводять лише у тому разі, якщо видання офіційно зареєстроване з паралельною/або лише англійською (чи іншою) мовою.

Детальніше ознайомитися з правилами складання пристатейних посилань у стилі APA можна за: Publication Manual of the American Psychological Association, 6th ed. (Посібник Американської психологічної асоціації, 6-те вид.).

Список бібліографічних посилань

(ДСТУ 8302:2015)

References

(за стилем АРА, 6-те видання, та вимогами міжнародних наукометричних баз даних)

Посилання на книгу з автором

Щоб усі автори публікації були враховані системою, в опис документа слід вносити прізвища всіх авторів, зазначених у джерелі.

Відомості про відповідальність (інформація

про осіб і/або організації, які брали участь у у створенні документа) наводяться після назви документа за навскісною рискою.

 

При посиланні на документ, авторами яких є вісім і більше осіб, зазначаються перші шість авторів, далі перелік переривають крапками (…) і додається ім’я останнього автора.

 

 

APA format structure:

Author, A. A., Author, B. B., Author, C. C. (Year). Title of book. Place of publication (місто, країна): Publisher.

 

APA format example:

Frank, R. H. , & Bernanke, B. (2007). Principles of macro-economics (3rd ed.). Boston, MA: McGraw-Hill/Irwin.

 

Прізвище та ініціал(и) автора(ів) транслітеруються. Рік опублікування указується в дужках після прізвища та ініціалів автора. Назва книги транслітерується, виділяється курсивом та перекладається англійською мовою. Перекладена назва подається в квадратних дужках.

Місцезнаходження видавництва: у США містить у собі назву міста і скорочено назву штату; щодо інших країн – має містити в собі назву міста і країни. Місце видання (місто, країна) подається англійською мовою (Kyiv, Ukraine; Moscow, Russia), назва видавництва транслітерується.

У разі декількох місць видання зазначається перше з переліку.

Загальна кількість сторінок не зазначається.

У квадратних дужках зазначається мова цитованого джерела.

 

Схема посилання:

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of book transliterated [Title of book translated]. Place of publication (місто, країна): Publisher. [In Language].

 

Шемаєва Г. В. Електронні ресурси бібліотек в системі наукових комунікацій : монографія / Харків. держ. акад. культури. Харків, 2008. 289 с.

 

 

Лобузіна К. Бібліотечні класифікації в сучасних інформаційних сервісах : монографія / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2010. 132 с.

 

Кушнаренко Н. М., Удалова В. К. Наукова обробка документів : навч. посіб. Київ : Знання, 2006. 223 с.

 

 

Бехер И. Р. О литературе и искусстве. 2-е изд. Москва : Худож. лит., 1981. 527 с.

 

 

 

Володин Б. Ф. Всемирная история библиотек. СПб : Профессия, 2004. 432 с.

 

Запаско Я. Українська рукописна книга.  Львів : Світ, 1995.  478 с.

 

Siniarska-Czaplicka J. Filigrany papierni położonych na obszarze Rzeczypospolitej polskiej od początku XV do połowyny XVIII wieku. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1969. 41 s., 228 tabl.

 

Shemaieva, H. V. (2008). Elektronni resursy bibliotek v systemi naukovykh komunikatsii. [Перекл. назви англ. мовою]. Kharkiv, Ukraine. [In Ukrainian].

 

Lobuzina, K. (2010). Bibliotechni klasyfikatsii v suchasnykh informatsiinykh servisakh [Перекл. назви англ. мовою]. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].

 

Kushnarenko, N. M., & Udalova, V. K. (2006). Naukova obrobka dokumentiv. [Перекл. назви англ. мовою]. Kyiv, Ukraine: Znannia. [In Ukrainian].

 

Bekher, І. R. (1981). O literature i iskusstve. [Перекл. назви англ. мовою].  (2nd ed.). Moscow, Russia: Khudozhestvennaia literatura. [In Russian].

 

Volodin, B. F. (2004). Vsemirnaia istoriia bibliotek. [Перекл. назви англ. мовою]. St. Petersburg, Russia: Professiia. [In Russian].

 

Zapasko, Ya. (1995). Ukrainska rukopysna knyha. [Перекл. назви англ. мовою].  Lviv, Ukraine: Svit. [In Ukrainian].

 

Siniarska-Czaplicka, J. (1969). Filigrany papierni położonych na obszarze Rzeczypospolitej polskiej od początku XV do połowy XVIII wieku. [Перекл. назви англ. мовою]. Wrocław, Poland. [In Polish].

 

Посилання на книгу без автора, під редакцією, з укладачем, перекладачем

 

 

APA format structure:

Editor, A., Editor, B. & Editor, C. (Eds.). (Year). Title of book (2nd ed., Vol. 1, pages range). Place of publication:  Publisher.

 

APA format example:

Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.). (2001). Children of color: Psychological interventions with culturally diverse youth. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

 

Якщо не зазначено автора книги,  редактори перелічуються за форматом авторів, а в дужках додають (Ed.) або (Eds.): Editor, A., Editor, B., & Editor, C. (Eds.).

Якщо є відомості про повторність видання (2nd ed.), том (vol. 4), номер видання (no. 4), укладача(ів) (Comp.(s).), редактора(ів) (Ed.(s)), перекладача (Trans.), ілюстратора (Il.) тощо, ці дані подаються у дужках після назви документа англійською мовою скорочено.

 

Схема посилання:

Editor, A., Editor, B. & Editor, C. (Eds.).  (Year). Title of book transliterated [Title of book translated] (2nd ed., Vol. 1, pp. 1-15). Place of publication (місто, країна):  Publisher. [In Language].

 

Захара І. Лекції з історії філософії. Вид. 2-ге, Львів, 1997. 322 с.

 

 

Правова основа діяльності органів державної влади / упоряд. П. М. Любченко. Харків, 2010. 303 с.

 

Кастельс М. Становление общества сетевых структур. Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / под ред. В. Л. Иноземцева.  М. : Academia, 1999. С. 494–505. URL:  http://www.archipelag.ru/geoeconomics/soobshestva/power-identity/formation/ (дата обращения: 18.07.2016).

 

 

Філіграні архіўных дакументаў Беларусі XVI – пачатку XX ст. / склад. В. С. Пазднякоў. Мінск : БелНДІДАС, 2013. 256 с. : іл.

 

Zakhara, I. (1997). Lektsii z istorii filosofii. [Перекл. назви англ. мовою]. (2nd ed.). Lviv, Ukraine. [In Ukrainian].

 

Liubchenko, P. M. (Comp.). (2010).  Pravova osnova diialnosti orhaniv derzhavnoi vlady [Перекл. назви англ. мовою]. Kharkiv, Ukraine. [In Ukrainian].

Kastels, M. (1999). Stanovlenie obshchestva setevykh struktur. Novaia postindustrialnaia volna na Zapade. Antologiia. [Перекл. назви англ. мовою]. (Inozemtsev, V. L. (Ed.)) (pp. 494-505). Moscow, Russia: Academiia. Retrieved from  http://www.archipelag.ru/geoeconomics/soobshestva/power-identity/formation/ [In Russian].

 

Pazdniakov, V. S. (Comp). (2013). Filihrani arkhivnykh dakumentav Belarusi XVI – pachatku XX st. [Перекл. назви англ. мовою]. Minsk, Belarus: BelNDIDAS. [In Belorussian].

 

Посилання на розділ книги

 

APA format structure:

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of chapter. In A. Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.). Title of book (Rev. ed., Vol. 1, pages range). Place of publication: Publisher.

APA format example:

Labajo, J. (2003). Body and voice: The construction of gender in flamenco. In T. Magrini (Ed.). Music and gender: perspectives from the Mediterranean (pp. 67-86). Chicago, IL: University of Chicago Press.

 

Схема посилання:

Author, A. A. (Year). Title of article transliterated [Title of article translated]. In Title of book transliterated [Title of book translated] (Rev. ed., Vol(s), pages range). Place of publication: Publisher. [In Language].

 

Розділ в редагованих книгах

APA format structure:

Author, A. A. (Year). Title of chapter  transliterated [Title of chapter translated]. In Title of book transliterated [Title of book translated] (A. Editor, B. Editor, & C. Editor, Eds., 2nd ed., Vol. 1, pp. 1-15). Place of publication (місто, країна):  Publisher. [In Language].

 

APA format example:

Hammond, K. R., & Adelman, L. (1986). Science,  values, and human judgment.  In H. R. Arkes, & K. R. Hammond (Eds.). Judgement and decision making: An interdisciplinary reader (pp. 127-143). Cambridge, England: Cambridge University Press.

 

Прізвище та ініціал(и) автора(ів) розділу транслітеруються. Рік опублікування указується в дужках після прізвища та ініціалів автора. Назва розділу транслітерується  та перекладається. Назва книги, з якої взято розділ, транслітерується і перекладається. Транслітерована назва книги виділяється курсивом. Подається місце видання англійською мовою (місто, країна) та транслітерована назва видавництва. Перекладені назви подаються в квадратних дужках. Прізвище та ініціали редактора (редакторів) транслітеруються. Після назви книги в дужках указується повторність видання, номер тому, сторінки (сторінка) документа. В квадратних дужках зазначається мова.

 

Дмитриева О. В. Томас Бодлей и первая публичная библиотека в Европе. Книга в культуре  Возрождения. Москва : Наука, 2002.

С. 198–210.

 

Dmitrieva, O. V. (2002). Tomas Bodlei i pervaia publichnaia biblioteka v Evrope. [Перекл. назви англ. мовою].  In Kniga v kulture Vozrozhdeniia. [Перекл. назви англ. мовою].  (pp. 198-210). Moscow, Russia: Nauka. [In Russian].

 

Посилання на багатотомні видання, енциклопедії, довідники, словники

 

APA format structure:

Author, A. (Publication Year). Entry title. In Encyclopedia title. (Vol. XX, pp. XX). City, State of publication: Publisher.

 

APA format example:

Kammen, C., & Wilson, A. H. (2012). Monuments. In Encyclopedia of local history. (pp. 363-364). Lanham, MD: AltaMira Press.

 

Sadie, S., & Tyrrell, J. (Eds.). (2002). The new Grove dictionary of musicians (2nd ed., Vols. 1-29). New York, NY: Grove.

 

Containerizations. (2008). In Encyclopedia Britannica. Retrieved May 6, 2008, from http://search.eb.com

 

Kinni, T. B. (2004). Disney, Walt (1901-1966): Founder of the Walt Disney Company. In Encyclopedia of Leadership (Vol. 1, pp. 345-349). Thousand Oaks, CA: Sade Publications.

 

Схема посилання:

Author, A. A., (Year). Title of article transliterated [Title of article translated]. In Title of book transliterated [Title of book translated] (Rev. ed., Vol(s), pages range). Place of publication: Publisher. [In Language].

 

Каталог музея украинских древностей В. В. Тарновского : в 2 т. / сост. Б. Д. Гринченко.  Чернигов : Тип. Губ. Земства, 1900.  Т. 2.  367 с.

 

 

Щусь О. Й. Акт злуки (1919). Енциклопедія історії України : у 10 т. Т. 1: А – В. Київ: Наукова думка, 2003. С. 176–177. URL: http:// ххххх (дата звернення: 19.11.2016 ).

 

 

 

Великий тлумачний словник український мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь, 2009. 1736 с.

 

Grinchenko, B. D. (Comp.). (1900). Katalog muzeia ukrainskikh drevnostei V. V. Tar-novskogo. (Vols. 1-2). [Перекл. назви англ. мовою]. (Vol. 2). Chernigov: Tip. Gub. Zemstva. [In Russian].

 

Shchus, O. Yo. (2003). Akt zluky (1919). [Перекл. назви англ. мовою]. In Entsyklopediia istorii Ukrainy (Vols. 1-10). [Перекл. назви англ. мовою] (Vol. 1, pp. 176-177). Kyiv, Ukraine: Naukova dumka. Retrieved from http:// хххх [In Ukrainian].

 

Busel, V. T. (Comp. & Ed.) (2009). Velykyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy [Перекл. назви англ. мовою]. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].

 

Посилання на статті з журналів, періодичних, продовжуваних видань

 

У перекладі англійською мовою назва видання наводиться, якщо видання офіційно зареєстроване з паралельною англійською назвою або має лише англійську назву.

У назвах періодичних, продовжуваних видань усі слова пишуться з великої букви.

Назва джерела, його номер (том, випуск) виділяються курсивом.

 

 

APA format structure:

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of article. Title of periodical, volume number (issue number), pages range.

 

APA format example:

Hirtle, P. B. (2008, July-August). Copyright renewal, copyright restoration, and the difficulty of determining copyright status. D-Lib Magazine, 14(7/8). doi: 0.1045/july2008-hirtle

 

Ku, G. (2008). Learning to de-escalate: The effects of regret in escalation of commitment. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 105(2), 221-232. doi:10. 10.16/j.obhdp.2007.08.002

 

Sanchez, D., & King-Toler, E. (2007). Addressing disparities consultation and outreach strategies for unsversity settings. Consulting Psychology JournalPractice and Research, 59(4), 286-295. doi: 10.1037/1065-9293.59.4.286

 

Прізвище та ініціали автора (авторів), назва статті та назва періодичного видання транслітеруються. Рік указується в дужках після прізвища та ініціалів автора. Транслітерована назва статті перекладається англійською мовою й подається в квадратних дужках. Транслітерована назва журналу виділяється курсивом. Для журналів, що мають нумеровані томи й випуски, вказуються номер тому й номер випуску, номер тому виділяється курсивом. Слово «том» та «випуск» не зазначаються: 51(7).

У документах з журналів, збірників, газет та інших періодичних видань зазначається діапазон сторінок: 79-82.

У назві статті з великої літери пишеться лише перше слово та власні назви, у назві періодичного видання кожне слово пишеться з великої літери.

 

Схема посилання:

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of article transliterated [Title of article translated]. Title of periodical transliterated, volume number (issue number), pages range. [In Language].

 

Жабін А. О. Вебометричне дослідження бібліотечних  блогів  України.   Наук. праці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. К., 2014. Вип. 40. С. 17–29.

 

 

Струнгар В. Бібліотека і соціальні медіа: термінологічний аспект. Бібліотечний вісник. 2014. № 6. С. 23–27.

 

 

Гранчак Т. Використання національними бібліотеками соцмереж для представлення бібліотечних продуктів і послуг. Бібліотечний вісник. 2016.  № 1. С. 18–29.

 

 

 

Ржеуський А., Веретеннікова Н., Малиновський О., Кунанець Н. Роль бібліотек як соціальних інститутів в інформаційному  забезпеченні e-Science. Бібліотечний вісник. 2016.  № 3. С. 3–9.

 

 

 

Кислюк Л. В. Опанування мультимедійних технологій у бібліотеках України. Вісник Харк. держ. акад. культури. Харків, 2012. Вип. 37. С. 136–141.

 

 

Набжан Ю. Універсальна десяткова класифікація в системі соціальних комунікацій. Вісник Книжкової палати. 2011. № 3. С. 18–22.

 

 

 

Костенко А. Л. До питання про творення українського національного простору в журналі «Основа». Укр. іст. журн. 2012. № 2. С. 42–57.

 

 

 

Duff  W., Cаrter J., Chery M., MacNeil H. From coexistence to convergence: study partnerships and collaboration among libraries, archives and museums. Information Research. № 18(3). Р. 585.

 

 

Guo Jing, Chen Jin. The innovative university library: strategic choice, construction practices and development ideas. Library Management. 2009. Vol. 30. P. 295–308.

 

Sarah E. Thomas. Publishing solutions for contemporary scholars: the library as innovator and partner. Library Hi Tech. 2006. Vol. 24. P. 563–573.

 

 

Слободяник А. Пересопницьке Євангеліє – святиня українського народу.  Друкарство. 2000. № 1. С. 4–7.

 

Zhabin, A. O. (2014). Vebometrychne doslidzhennia bibliotechnykh blohiv Ukrainy [Перекл. назви англ. мовою].  Nauk. pr. Nats. bibl. Ukr. im. V. I. Ver-nadskoho, 40, 17-29. [In Ukrainian].

 

Strunhar, V. (2014). Biblioteka i sotsialni media: terminolohichnyi aspect [Перекл. назви англ. мовою].   Bibliotechnyi Visnyk, 6, 23-27. [In Ukrainian].

 

Hranchak, T. (2016). Vykorystannia natsionalnymy bibliotekamy sotsmerezh dlia predstavlennia bibliotechnykh produktiv i posluh [Перекл. назви англ. мовою].   Bibliotechnyi Visnyk, 1, 8-29. [In Ukrainian].

 

Rzheuskyi, A., Veretennikova, N., Malynovskyi, O., & Kunanets, N. (2016). Rol bibliotek yak sotsialnykh instytutiv v informatsiinomu  zabezpechenni e-Science. [Перекл. назви англ. мовою].   Bibliotechnyi Visnyk, 3,  3-9. [In Ukrainian].

 

Kysliuk, L. V. (2012). Opanuvannia multymediinykh tekhnolohii u bibliotekakh Ukrainy. [Перекл. назви англ. мовою].   Visnyk Khark. Derzh. Akad. Kultury, 37, 136-141. [In Ukrainian].

 

Nabzhan, Yu. (2011). Universalna desiatkova klasyfikatsiia v systemi sotsialnykh komunikatsii. [Перекл. назви англ. мовою]. Visnyk Knyzhkovoi Palaty, 3, 18-22. [In Ukrainian].

 

Kostenko, A. L. (2012). Do pytannia pro tvorennia ukrainskoho natsionalnoho prostoru v zhurnali "Osnova". [Перекл. назви англ. мовою]. Ukrainskyi Istorychnyi Zhurnal, 2, 42-57. [In Ukrainian].

 

Duff, W., Cаrter, J., Chery, M., & MacNeil, H. (2013). From coexistence to convergence: study partnerships and collaboration among libraries, archives and museums. Information Research, 18(3), 585. [In English].

 

Guo, Jing, & Chen, Jin. (2009). The innovative university library: strategic choice, construction practices and development ideas. Library Management, 30,  295-308. [In English].

 

Sarah, E. Thomas. (2006). Publishing solutions for contemporary scholars: the library as innovator and partner. Library Hi Tech., 24, 563-573. [In English].

 

Slobodianyk, A. (2000). Peresopnytske Yevanheliie – sviatynia ukrainskoho narodu. [Перекл. назви англ. мовою].  Drukarstvo,  1, 4-7. [In Ukrainian].

 

Посилання на матеріали конференцій (доповіді, тези)

Опубліковані матеріали конференцій описуються як частина книги.

Посилатися краще на повнотекстові доповіді, а не на тези.

Назва міжнародної конференції наводиться англійською мовою.

 

 

APA format structure:

Author, A. A. (Year, Month). Title of report (thesis). In Abstracts of Papers / Proceedings of the Conference (Symposium / Congress) (pages range), Name of the Institution. Place of publication: Publisher.

 

APA format example:

Backer, J. (2012, March). Managing relationship quality. In QUISS Quality in Services Conference (pp. 11-14), University of London, London.

 

Прізвище, ініціали автора(ів) транслітеруються. Дата конференції (рік, місяць) (симпозіуму, з’їзду тощо) подається в дужках після прізвища та ініціалів автора. Назва доповіді транслітерується та перекладається. Переклад подається в квадратних дужках. Вказується (курсивом), де надруковано доповідь (Матеріали конференції (симпозіуму, з’їзду тощо) – Conference Proceedings  (Symposium, Congress etc., тези доповідей – Abstracts of Papers)). (Назва міжнародної конференції наводиться англійською мовою.) В дужках подаються сторінки публікації. Зазначається назва установи- організатора. Подається місце видавця (місто, країна) англійською мовою та транслітерована назва видавництва. У квадратних дужках указується мова публікації.

 

Схема посилання:

Author, A. A (Year, Month). Title of report transliterated [Title of report translated]. In Назва конференції. Conference Proceedings transliterated [Conference Proceedings translated] (pages range). Name of the Institution. Place of publication: Publisher. [In Language].

 

Штих П. М. Використання соціальних медіа для популяризації довідково-бібліографічних видань.  Library. Science. Communication. Матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.): в 2 ч. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Київ, 2015. Ч. 2. С. 272–273.

 

 

 

Шемаєва Г. В. Розвиток бібліотеки в системі науки. Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку. Матеріали міжнар. наук. конф. (Харків, 18–19 лист. 2010 р.). Харківська державна академія культури. Харків, 2010. С. 154–156.

 

 

 

Савицька Л. В. Використання соціальних мереж для популяризації інформаційних ресурсів бібліотек. Бібліотека. Наука. Комунікація. Матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.): в 2 ч. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Київ, 2015. Ч. 1. С. 113–114.

 

 

Антонюк Т. Д. Навчальна книжка діаспори у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Library. Science. Communication. Матеріали міжнар. наук. конф. (Київ,  6–8 жовт. 2016 р.). Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Київ, 2016. С. 81– 85.

 

Shtykh, P. M. (2015, October). Vykorystannia sotsialnykh media dlia populiaryzatsii dovidkovo-bibliohrafichnykh vydan [Перекл. назви англ. мовою]. In  Library. Science. Communication. Proceedings of the International Scientific Conference (Ch. 2, pp. 272-273), Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].

 

Shemaieva, H. V. (2010, November). Rozvytok biblioteky v systemi nauky. [Перекл. назви англ. мовою]. In Kulturolohiia ta sotsialni komunikatsii: innovatsiini stratehii rozvytku. [Перекл. назви англ. мовою]. Proceedings of the International Scientific Conference (pp.154-156), Kharkiv State Academy of Culture. Kharkiv, Ukraine. [In Ukrainian].

 

Savytska, L. V. (2015, October). Vykorystannia sotsialnykh merezh dlia populiaryzatsii informatsiinykh resursiv bibliotek. [Перекл. назви англ. мовою]. In Library. Science. Communication. Proceedings of the International Scientific Conference (Ch. 1, pp. 113–114), Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].

 

Antoniuk, T. D. (2016, October). Navchalna knyzhka diaspory u fondakh Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho. [Перекл. назви англ. мовою]. In  Library. Science. Communication. Proceedings of the International Scientific Conference (pp. 81-85), Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].

 

Посилання на дисертацію, автореферат дисертації

Краще посилатися на дисертацію, а не на автореферат.

 

APA format structure:

Author, A. A. (Year). Title of dissertation (Doctoral dissertation, PhD dissertation, Extended abstract of Doctoral dissertation, Extended abstract of PhD dissertation). Name of Institution, Location. 

 

APA format example:

Imber, A. (2003). Applicant reactions to graduate recruitment (Unpublished Doctoral dissertation). Monash University, Melbourne, Victoria, Australia.

 

Young, R. F. (2007). Crossing boundaries in urban ecology: Pathways to sustainable cities (Doctoral dissertation). Available from ProQuest Dissertations & Theses database. (UMI No. 327681). (якщо отримано через БД)

 

Після транслітерованих прізвища та ініціалів автора у дужках указується рік.

Назва дисертації або автореферата транслітерується та перекладається. Транслітерований варіант подається курсивом, перекладений – у квадратних дужках. У круглих дужках вказується, яка саме дисертація або автореферат (Doctoral dissertation – дисертація на здобуття ступеня доктора наук, PhD dissertation – дисертація на здобуття ступеня доктора філософії та кандидата наук. Extended abstract of PhD  dissertation – автореферат дисертації на здобуття ступеня доктора філософії, або кандидата наук, Masters thesis – магістерська дисертація).

Наводиться транслітерована назва установи, в якій було захищено дисертацію, або її офіційний переклад (останній варіант є кращим), місто, країна публікації.

 

Схема посилання:

Author, A. A. (Year). Title of dissertation transliterated [Title of dissertation translated] (Doctoral dissertation, PhD dissertation, Extended abstract of Doctoral dissertation, Extended abstract of PhD dissertation). Name of Institution, Location. [In Language].

 

Сташко М. В. Формування та розвиток української бібліотечно-бібліографічної термінології : дис. … канд. філол. наук. Ін-т укр. мови. Київ, 1999. 19 с.

 

 

Боянівська М. Б. Українська рукописна книга в XV – першій половині XVII ст.: виробництво і поширення : автореф. дис. ... канд. іст. наук . Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 1994. 26 c.

 

 

 

Бейліс Л. І. Українська бібліотечна періодика 1991–2005 років: основні тенденції розвитку : автореф. дис. … канд. іст. наук. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2006. 18 с.

 

 

Stashko, M. V. (1999). Formuvannia ta rozvytok ukrainskoi bibliotechno-bibliohrafichnoi terminolohii [Перекл. назви англ. мовою] (PhD dissertation). Institute of Ukrainian Language, Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].

 

Boianivska, M. B. (1994). Ukrainska rukopysna knyha v XV – pershii polovyni XVII st.: vyrobnytstvo i poshyrennia  [Перекл. назви англ. мовою]        (Extended   abstract   of  PhD  dissertation). I. Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies, Lviv, Ukraine. [In Ukrainian].

 

Beilis, L. I. (2006). Ukrainska bibliotechna periodyka 1991-2005 rokiv: osnovni tendentsii rozvytku [Перекл. назви англ. мовою] (Extended abstract of PhD dissertation). Vernadsky National Library of Ukraine, Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].  

 

Посилання на електронний ресурс

Якщо електронний ресурс має унікальний ідентифікатор DOI або інший постійний ідентифікатор, замість електронної адреси цього ресурсу рекомендовано зазначати його ідентифікатор (у такому форматі: http://dx.doi.org/xxxxxxx)

Посилання складають на е-документи, БД, портали чи сайти, веб-сторінки, форуми, блоги тощо за загальними правилами.

Джерела інформації: титульний екран, основне меню, програма, головна сторінка сайту чи порталу.

Дата доступу (місяць, день та рік, коли джерело було переглянуто в Інтернеті) зазначається у разі, якщо з часом у джерелі можуть статися зміни.

Надавати інформацію про організацію, власницю сайту, якщо автор недоступний.

Використовувати n.d.(no date – без дати), якщо інформація про дату публікації відсутня.

Довгу адресу переносити на наступний рядок на знаку «/» (7.4.4.–7.4.4.4.).

Після URL-адреси домашньої сторінки крапка не ставиться.

 

Дату звернення, доступу до електронних джерел, назву БД можна не зазначати.

Дата доступу (місяць, день та рік, коли джерело було переглянуто в Інтернеті) зазначається у разі, якщо з часом у джерелі можуть статися зміни.

Для URL-адреси вказати лише інформацію про домашню сторінку у такому форматі: Retrieved from http:// …

Відомості, що належать до назви документа, пояснюють і доповнюють її (Аудіопідкаст, Сторінка Facebook, Повідомлення у блозі, Презентація Power Point, DVD, Motion Picture, Відеофайл, Cassete Recording тощо) подаються у квадратних дужках після назви.

 

 

 

APA format structure:

Author, A. A. (Year). Title. [Опис формату]. Retrieved from http://xxxxxx

 

APA format example:

National Renewable Energy Laboratory. (2008). Biofuels. Retrieved May 6, 2008, from http://www.nrel.gov/learning/re_biofuels.html

 

Bloomberg, L. P. (2008). Return on capital for Hewitt Packard 12/31/90 to 09/30/08. Retrieved Dec. 3, 2008, from Bloomberg database.

 

Arrington, M. (2008, August 5). The viral video guy gets $1 million in funding. Message posted to http://www.techcrunch.com

 

Central Statistics Office of the Republic of Botswana. (2008). Gross domestic product per capita 06/01/1994 to 06/01/2008 [statistics]. Available from CEIC Data database.

 

Colvin, G. (2008, July 21). Information worth billions. Fortune, 158(2), 73-79. Retrieved from Business Source Complete, EBSCO. Retrieved from http://search.ebscohost.com

 

Victor, N. M. (2008). Gazprom: Gas giant under strain. Retrieved from Stanford University, Program on Energy and Sustainable Development Web site: http://pesd.stanford.edu/ publications/

gazprom_gaz_diant_under_strain/

 

Радченко А. І., Діденко Ю. В. Геологічна наука в академічних публікаціях. Наука та іннов. 2016. № 3. С. 14–26.  URL: http://dx.doi.org/10.15407/scin12.03.014 (дата звернення: 08.02.2017).

 

 

 

Иностранный опыт: Как библиотека в Хельсинки стала «третьим местом» : веб-сайт. URL:  http://www.the- village.ru/village/city/abroad/121859-helsinki-library (дата звернення: xx.xx.xxxx).

 

 

Біланюк О. П. Сучасний стан та перспективи розвитку міжнародного туризму в українсько-польських відносинах. Економіка. Управління. Інновація: електрон. наук. фахове вид. 2012. № 2. URL: http: // xxx pdf. (дата звернення: 17.06.2013).

 

 

Dijk, van Jan A. G. M. The one-dimensional network society of manuel castells. URL: http://www.hackerart.org/corsi/fm03/esercitazioni/ civardi/documenti/castells_16.htm (дата звернення: 15.01.2014).

 

Діденко Ю. В., Радченко А. І., Коваль Н. В. Інформаційна система Web of Science: дзеркало чи інструмент? Наука та іннов. 2016. № 6. С. 45–54. URL: http://dx.doi.org/10.15407/scin12.03.014 (дата звернення: 15.04.2017)

 

 

 

Корытникова Н. В. Интернет как средство производства сетевых коммуникаций в условиях виртуализации общества. Социологические исследования. 2007. № 2. С. 85–93. URL:  http://infoculture.rsl.ru/donArch/home/news/dek/2008/02/2008-02_r_dek-s3.htm (дата звернення: 17.06.2013).

 

 

 

Вітушко А. Проблема використання в бібліотечному інформаційному виробництві соціальних мереж з точки зору інформаційної безпеки. Наук. праці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2013. Вип. 36. С. 181–191. URL:                              http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2013_36_19.pdf (дата звернення: 15.04.2017).

 

 

 

Дрозд О. М. Электронный каталог: главное звено в информационной системе библиотеки. Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса. Mатериалы XIV междунар. конференции «Крым-2007» (Судак, 2007). URL: http//  хxxх (дата звернення: 08.02.2017).

 

 

 

 

Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к /96–ВР. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http:// … (дата звернення: 08.02.2012).

 

BAM, das gemeinsame Portal zu Bibliotheken, Archiven, Museen. URL: http://www.bam–portal (дата звернення: 08.02.2017).

 

The 2014 State of America’s Libraries report. American Libraries Association. URL: http://www.ala.org/ (дата звернення: 08.02.2017).

 

Commitment to Excellence: A strategic plan for the Georgia Institute of Technology library and Information Center (2007–2011). URL:                                    

http://smartech.garech.edu/bitstram/1853/14251/7/LibrarystrategicPlanfull-versionfinal.pdf (дата звернення: 08.02.2017).

 

 

MIT Libraries strategic plan 2005–2010. URL: http://macfadden.mit.edu:9500/Ic/sp2005-2010.pdf (дата звернення: 08.02.2017).

 

Radchenko A. I., & Didenko Iu. V. (2016). Heolohichna nauka v akademichnykh publikatsiiakh. [Перекл. назви англ. мовою]. Nauka ta innov., 3, 14-26. Retrieved from http://dx.doi.org/10.15407/scin12.03.014 [In Ukrainian].

 

Inostrannyi opyt: Kak biblioteka v Khelsinki stala «tretim mestom» [web-site]. [Перекл. назви англ. мовою]. Retrieved from  http://www.the- village.ru/village/city/abroad/121859-helsinki-library [In Russian].

 

Bilaniuk, O. P. (2012). Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku mizhnarodnoho turyzmu v ukrainsko-polskykh vidnosynakh. [Перекл. назви англ. мовою]. Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsiia, 2. Retrieved from http: // xxx pdf [In Ukrainian].

 

Dijk, van Jan A. G. M.  The one-dimensional network society of manuel castells. Retrieved from http://www.hackerart.org/corsi/fm03/

esercitazioni/civardi/documenti/castells_16.htm [In English].

 

Didenko, Iu. V., Radchenko, A. I., & Koval, N. V. (2016). Informatsiina systema Web of Science: dzerkalo chy instrument? [Перекл. назви англ. мовою]. Science and Innovation, 6, 45-54. Retrieved from http://dx.doi.org/10.15407/scin12.03.014 [In Ukrainian].

 

Korytnikova, N. V. (2007).Internet kak sredstvo proizvodstva setevykh kommunikatsii v usloviiakh virtualizatsii obshchestva. [Перекл. назви англ. мовою]. Sotsiologicheskie issledovaniia, 2, 85–93. Retrieved from http://infoculture.rsl.ru/donArch/

home/news/dek/2008/02/2008-02_r_dek-s3.htm [In Russian].

 

Vitushko, A. (2013). Problema vykorystannia v bibliotechnomu informatsiinomu vyrobnytstvi sotsialnykh merezh z tochky zoru informatsiinoi bezpeky. [Перекл. назви англ. мовою]. Nauk. pr. Nats. bibl. Ukr. im. V. I. Vernadskoho, 36, 181-191. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2013_36_19.pdf [In Ukrainian].

 

Drozd, O. M. (2007). Elektronnyi katalog: glavnoe zveno v informatcionnoi sisteme biblioteki. [Перекл. назви англ. мовою]. In Biblioteki i informatcionnye resursy v sovremennom mire nauki, kultury, obrazovaniia i biznesa [Перекл. назви англ. мовою]. Proceedings of the XIV International Conference "Krym-2007". Sudak, Ukraine. Retrieved from http://  xxxxx [In Russian].

 

Verkhovna Rada Ukrainy (1996). Konstytutsiia Ukrainy. [Перекл. назви англ. мовою]. Databasa “Zakonodavstvo Ukrainy”. Retrieved from http:// xxxxx  [In Ukrainian].

 

BAM, das gemeinsame Portal zu Bibliotheken, Archiven, Museen. Retrieved from  http://www.bam–portal [In German].

 

The 2014 State of America’s Libraries report. American Libraries Association.  Access mode: http://www.ala.org/ [In English].

Commitment to Excellence: A strategic plan for the Georgia Institute of Technology library and Information Center (2007–2011). Access mode: http://smartech.garech.edu/bitstram/1853/14251/7/LibrarystrategicPlanfull-versionfinal.pdf [In English].

 

MIT Libraries strategic plan 2005–2010. Access mode: http://macfadden.mit.edu:9500/Ic/sp2005-2010.pdf [In English].

 

Посилання на статтю з газети

 

APA format structure:

Author, A. (Year, Month, Day). Title of article. Title of newspaper, p. (pp.)

 

APA format example:

Kluger, J. (2008, January 28). Why we love. Time, 171(4), 54-60.

 

Delaney, K.,  Karnitschnig, M.,  &  Guth, R. (2008, May 5). Microsoft ends pursuit of Yahoo, reassesses its online options. The Wall Street Journal, pp. A1, A12.

 

Gadler, D. (2007, September 2). Leap in gambling addiction forecast. The Sunday Times. Retrieved from  http:// www.timesonline.co.uk

 

Публікація без автора:

As prices surge, Thailand pitches OPEK-style rice cartel. (2008, May 5). The Wall Street Journal, p. A9.

 

Прізвище та ініціали автора (авторів), назва статті та назва газети транслітеруються (якщо не англомовна). Дата (рік, місяць, число) зазначається в дужках після прізвища та ініціалів автора. Якщо дата публікації відсутня, зазначають (n.d.) – без дати. Транслітерована назва статті перекладається англійською мовою й подається в квадратних дужках. Назва газети виділяється курсивом. Зазначається сторінка(и).

У назві статті з великої літери пишеться лише перше слово та власні назви, у назві періодичного видання кожне слово пишеться з великої літери.

Схема посилання:

Author, A. (Year, Month, Day). Title of article transliterated [Title of article translated]. Title of newspaper, p. (pp.) [In Language].

 

Солонська Н. Г. Як корабель без цвяха: вихід першого номера журналу «Бібліотечний вісник». Голос України. 1993. 2 вер. С. 8.

 

 

Лиховид І. Медичний прорив. День. 2016. 15 січня. С. 2.

 

 

Solonska, N. H. (1993, September 2).Yak korabel bez tsviakha: vykhid pershoho nomera zhurnalu "Bibliotechnyi visnyk". [Перекл. назви англ. мовою]. Holos Ukrainy,  p. 8. [In Ukrainian].

 

Lykhovyd, I. (2016, January 15). Medychnyi proryv. [Title of article translated]. Den, p. 2. [In Ukrainian].

     

 

 

Таблиця транслітерації українського алфавіту латиницею

(за постановою КМУ № 55 від 27 січня 2010 р.)

 

 

Український алфавіт

 

Латиниця

 

Позиція у слові

 

Приклади написання

українською

 мовою

латиницею

Аа      

Aа      

           

Алушта

Андрій

Alushta

 Andrii

Бб       

Bb      

           

Борщагівка

Борисенко

 Borshchahivkа

 Borysenko

           

Вв      

Vv      

           

Вінниця

Володимир

 Vinnytsia

 Volodymyr

 

Гг       

Hh      

           

Гадяч

 Богдан

 Згурський

 Hadiach

 Bohdan

 Zghurskyi

Ґґ        

Gg      

           

Ґалаґан

Ґорґани

Galagan

 Gorgany

Дд      

Dd      

           

Донецьк

Дмитро

Donetsk

 Dmytro

Ее       

Eе       

           

Рівне

 Олег

 Есмань

Rivne

 Oleh

 Esman

Єє      

Ye

на початку слова

Єнакієве        

Yenakiieve

ie

в інших позиціях           

Гаєвич

 Короп’є

Haievych

 Koropie

Жж     

Zh zh   

           

Житомир

 Жанна

 Жежелів

 Zhytomyr

 Zhanna

 Zhezheliv

Зз       

Zz       

 

Закарпаття

 Казимирчук

Zakarpattia

 Kazymyrchuk

Ии      

Yy      

           

Мед вин

Михайленко 

 Medvyn

 Mykhailenko

Іі         

Ii         

           

Іванків

Іващенко

Ivankiv

 Ivashchenko

Її         

Yi

на початку слова

Їжакевич

 Кадиївка

Yizhakevych

 Kadyivka

і

в інших позиціях

Мар’їне

Marine

Йй

 

на початку слова

Йосипівка

Yosypivka

 

в інших позиціях

Стрий

Олексій

Stryi

 Oleksii

Кк      

Kk      

           

Київ

Коваленко    

Kyiv

Kovalenko

Лл      

Ll        

           

Лебедин

Леонід           

Lebedyn

 Leonid

Мм     

Mm     

           

Миколаїв

Маринич

Mykolaiv

 Marynych

Нн      

Nn      

           

Ніжин

Наталія

Nizhyn

 Nataliіa

Оо      

Oo      

           

Одесса

Онищенко

Odesa

Onyshchenko

Пп      

Pp       

           

Полтава

Петро 

Poltava

 Petro

Рр       

Rr       

           

Решетилівка

Рибчинський

Reshetylivka

 Rybchynskyi

Сс      

Ss       

           

Суми

Соломія         

Sumy

 Solomiia

Тт       

Tt        

           

Тернопіль

Троць 

Ternopil

 Trots

Уу      

Uu      

           

Ужгород

Уляна

Uzhhorod

 Uliana

Фф     

Ff        

           

Фастів

Філіпчук        

 

Fastiv

Filipchuk

 

Хх      

Kh kh 

           

Харків

Христина      

 

Kharkiv

Khrystyna

 

Цц      

Ts ts    

           

Біла Церква

Стеценко      

 

Bila Tserkva

 Stetsenko

 

Чч      

Ch ch  

           

Чернівці

Шевченко

Chernivtsi

 Shevchenko

 

Шш    

Sh sh   

           

Шостка

Кишеньки

Shostka

 Kyshenky

 

Щщ    

Shch shch       

           

Щербухи

Гоща

 Гаращенко

Shcherbukhy

 Hoshcha

 Harashchenko

Юю

Yu

на початку слова

Юрій

Yurii

iu

в інших позиціях

Корюківка

Koriukivka

 

Яя

Ya

на початку слова

Яготин

 Ярошенко

Yahotyn

 Yaroshenko

ia

в інших позиціях

Костянтин

 Знам’янка

Феодосія

Kostiantyn

 Znamianka

 Feodosiia

 

Примітка:

1. Буквосполучення “зг” відтворюється латиницею як “zgh” (наприклад, Згорани — Zghorany, Розгон – Rozghon) на відміну від “zh” — відповідника української літери “ж”.

2. М’який знак і апостроф латиницею не відтворюються.

3. Транслітерація прізвищ та імен осіб і географічних назв здійснюється шляхом відтворення кожної літери латиницею.               

 

 

Таблиця транслітерації російськомовних джерел (за матеріалами сайту translit.net)

Русский алфавит

Латиница

Примечание

Аa

 

Бб

Bb

 

Вв

Vv

 

Гг

Gg

 

Дд

Dd

 

Ее

Ee

 

Ёё

Ee

 

Жж

Zh zh

 

Зз

Zz

 

Ии

Ii

 

Йй

Ii

 

Кк

Kk

 

Лл

Ll

 

Мм

Mm

 

Нн

Nn

 

Оо

Oo

 

Пп

Pp

 

Рр

Rr

 

Сс

Ss

 

Тт

Tt

 

Уу

Uu

 

Фф

Ff

 

Хх

Kh kh

 

Цц

Tc tc

 

Чч

Ch

 

Шш

Sh sh

 

Щщ

Shch shch

 

Ъъ

не

воссоздаётся

Ыы

Yy

 

Ьь

не

воссоздаётся

Ээ

Ee

 

Юю

Iu

 

Яя

Ia