Журнал «Бібліотечний вісник» – періодичне фахове науково-теоретичне та практичне видання, в якому висвітлюються актуальні проблеми бібліотечно-інформаційної діяльності, бібліографознавства, книгознавства, соціальних комунікацій у бібліотечно-інформаційній галузі.

Заснований у червні 1993 року.

Засновники – Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

Виходить 6 разів на рік.

Сфера розповсюдження – загальнодержавна.

Мови видання – українська, російська, англійська.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 17072-5842 ПР від 09.08.2010 р.

ISSN 1029-7200

Передплатний індекс 74049.

Журнал індексується Google Scholar.

Електронна версія журналу: http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Bib_Visnyk/index.html

Головний редактор – член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, генеральний директор НБУВ Володимир Іванович Попик.

Рецензований журнал. Входить у перелік фахових видань, у яких можуть друкуватися результати дисертаційних досліджень за спеціальностями історичні науки,  соціальні комунікації (постанова президії ВАК України № 1-05/4 від  14. 04. 2010 р.).