Головний редактор

ДУБРОВІНА Любов Андріївна 

член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, генеральний директор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України (м. Київ, Україна)

е-mail: dubrovina@gmail.com                  

Заступник головного редактора

ЛОБУЗІНА Катерина Вілентіївна

доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, директор Інституту інформаційних технологій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України (м. Київ, Україна)

е-mail: loboozina@nbuv.gov.ua

Відповідальний секретар

ГАРАГУЛЯ Сергій Сергійович

кандидат наук із соціальних комунікацій, завідувач відділу наукового формування національних реферативних ресурсів Інституту інформаційних технологій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України (м. Київ, Україна)

e-mail: garagulia@nbuv.gov.ua

Члени редколегії

АНТОНЮК Тетяна Дмитрівна

доктор історичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України (м. Київ, Україна)

e-mail: vzu@nbuv.gov.ua

БАБІК Віслав

габілітований доктор гуманітарних наук, профессор, завідувач відділу Інституту наукової  інформації і бібліотекознавства Ягеллонського університету (м. Краків, Польща)

e-mail: w.babik@uj.edu.pl

ВАСИЛЕНКО Ольга Миколаївна

кандидат історичних наук, директор Інституту бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України (м. Київ, Україна)

е-mail: vasilenko@nbuv.gov.ua

ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА Олена Вікторівна

доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, завідувач кафедри бібліотекознавства та інформології Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна)

е-mail: o.voskoboinikova-huzieva@kubg.edu.ua

ГРАНЧАК Тетяна Юріївна

доктор наук із соціальних комунікацій,  старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу з охорони інтелектуальної власності Національної бібліотеки України

імені В. І. Вернадського НАН України (м. Київ, Україна)

e-mail: granchakt@ukr.net

ДОБКО Тетяна Василівна

доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, завідувач відділу науково-бібліографічної інформації Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України (м. Київ, Україна)

e-mail: dobko@bigmir.net

ДОБРОВОЛЬСЬКА Вікторія Василівна

доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, доцент кафедри культурології та інформаційних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ, Україна)

e-mail: vika_dobrovolska@ukr.net

ДУДНІК Олександр Якович

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу науково-бібліографічної інформації Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України (м. Київ, Україна)

e-mail: dudn70@ukr.net

ЕЛБЕСГАУЗЕН Ганс

доктор філософії, асоційований професор департаменту комунікацій Університету Копенгагена (м. Копенгаґен, Данія)

e-mail: helbeshausen@gmail.com

ЗАВАЛІНА Оксана

доктор філософії (бібліотекознавство), асоційований професор Відділу інформаційних наук коледжу інформатики Університету Північного Техасу (США)

e-mail: Oksana.Zavalina@unt.edu

КЛИМЕНКО Оксана Зіновіївна

кандидат історичних наук, доцент, завідувачка відділу наукових видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України (м. Київ, Україна)

e-mail: klimenko_oz@ukr.net

КУШНАРЕНКО Наталія Миколаївна

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи Харківської державної академії культури (м. Харків, Україна)

e-mail: nataliyanikkush@gmail.com

ЛИПАК Галина Ігорівна

кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент кафедри комп’ютерних наук Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя (м. Тернопіль, Україна)

е-mail: halyna.lypak@gmail.com

МАЦЕВІЧЮТЕ Елена

доктор філософії (інформаційні науки), викладач Шведської школи бібліотечних та інформаційних наук Університету м. Бурос (Швеція)

e-mail: еlena.maceviciute@hb.se

МИНА Жанна Василівна

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна)

e-mail: zhanna.shijaniuk@gmail.com

ОНИЩЕНКО Олексій Семенович

академік НАН України, доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України (м. Київ, Україна)

е-mail: vifp@nas.gov.ua

РЖЕУСЬКИЙ Антоній Валентинович

кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету «Львівська Політехніка» (м. Львів, Україна)

e-mail: antonii.v.rzheuskyi@lpnu.ua

СТРІШЕНЕЦЬ Надія Володимирівна

доктор історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту бібліотекознавства Національної  бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України (м. Київ, Україна)

е-mail: strishenets@nbuv.gov.ua