Національна академія наук України

Журнал «Бібліотечний вісник» – періодичне фахове науково-теоретичне та практичне видання, в якому висвітлюються актуальні проблеми бібліотечно-інформаційної діяльності, бібліографознавства, книгознавства, соціальних комунікацій у бібліотечно-інформаційній галузі.

Дата заснування: 1993 р.
 
Засновники: Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.
 
Періодичність: виходить 6 разів на рік.
 

Сфера розповсюдження:  загальнодержавна.

Мови:  українська, англійська, російська.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 17072-5842 ПР від 09.08.2010 р.

ISSN 1029-7200

Передплатний індекс 74049.

Місія та призначення журналу полягає в уведенні у науковий обіг теоретичних та практичних досліджень у бібліотечно-інформаційній галузі, у практичному застосуванні теоретичних напрацювань у діяльності бібліотечно-інформаційних установ, сприянні розвитку національного і міжнародного науково-інформаційного простору.

Метою і завданням журналу є публікація оригінальних, завершених та актуальних за тематикою та практичною цінністю наукових досліджень, у яких висвітлюються: теоретичні та практичні проблеми бібліотекознавства; бібліотечно-інформаційних технологій; сучасна бібліотека в електронному середовищі, у системі соціальних комунікацій; створення цифрових інформаційних ресурсів; бібліотечне та науково-інформаційне обслуговування; проблеми вдосконалення каталогізації і систематизації у наукових бібліотеках; дослідження і збереження фондів бібліотек; вивчення бібліотечно-архівних колекцій; робота бібліотечних об’єднань, асоціацій і мереж України; наукова, науково-методична та міжнародна діяльність бібліотек; бібліотечна професія та освіта; бібліотечна термінологія; історія бібліотечної справи і бібліотек; питання читачезнавства; діяльність зарубіжних бібліотек; міжнародний документообмін; культурно-просвітницька діяльність бібліотек; питання бібліографознавства; національної бібліографії; бібліографічної діяльності бібліотек; дослідження з книгознавства, історії книги, збереження книжкової та рукописної спадщини України, історії видавничої справи; документознавчі, джерелознавчі студії та ін.

Публікуються огляди, рецензії на нові видання з бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, документознавства, джерелознавства, архівної справи: монографії, збірники, підручники, бібліографічні та біобібліографічні видання, галузеві словники, довідники, путівники, енциклопедії тощо.

Статті у журналі публікуються на безоплатній основі.

Авторське коло у журналі – науковці,  фахівці  Національної  бібліотеки України імені В. І. Вернадського, інших бібліотек та інформаційних центрів України, установ НАН України та зарубіжних країн, викладачі закладів вищої освіти України, аспіранти, студенти, здобувачі наукового ступеня доктора і кандидата наук із соціальних комунікацій та історичних наук.

Основна цільова аудиторія – дослідники в галузі бібліотечно-інформаційної діяльності, соціальних комунікацій у бібліотечно-інформаційній галузі, науковці і практичні працівники бібліотечно-інформаційних установ,  викладачі, аспіранти, студенти закладів вищої освіти, які готують фахівців у цих галузях.

 

Статистика публікацій:

У 2015 році у номерах журналу 1(225) – 6(230) опубліковано 38 статей, 5 рецензій, 6 інформаційних матеріалів.

У 2016 році у номерах журналу 1(231) – 6(236) опубліковано 40 статей, 3 рецензії, 1 методичний матеріал, 6 інформаційних.

У 2017 році у номерах журналу 1(237) – 6(242) опубліковано 33 статті, 5 рецензій, 11 інформаційних матеріалів.

У 2018 році у номерах журналу 1(243) – 6(248) опубліковано 29 статей, 4 рецензії, 5 інформаційних матеріалів.

Рецензований журнал. Включений у Перелік наукових фахових видань України, в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і  кандидата наук  із соціальних комунікацій (наказ МОН України від 29.09.2015 р. № 1021) та історичних наук (наказ МОН України від 21.12.2015 р. № 1328).

Редакційна політика журналу:

– об’єктивність і неупередженість;

– високі вимоги до якості наукових досліджень;

– політика рецензування статей;

– суворе дотримання авторських прав;

– дотримання принципів етики редактора і видавця, рецензента, автора наукової публікації, представлених у документах «Норми поведінки та найкраща практика для редакторів» («Codes of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors»), «Publishing Ethics Resource Kit (PERK) for editors».

Політика відкритого доступу

Журнал підтримує Ініціативу відкритого доступу (Budapest Open Access Initiative (BOAI)).

Редакція журналу також керується нормами поведінки для журналів з відкритим доступом (Open Access Scholarly Publishers Association’s Code of Conduct), практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу (Directory of Open Access Journal (DOAJ)).

Увесь вміст журналу перебуває у вільному і безоплатному доступі для всіх користувачів і установ. Користувачеві дозволено читати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, шукати або посилатися на повні тексти статей або використовувати їх з будь-якою метою без попереднього дозволу видавця або автора.

Ліцензування.

Контент журналу ліцензується за допомогою Creative Commons (CC) із зазначенням авторства – некомерційна – без похідних.

Етика публікацій

Редакція журналу вживає заходів із забезпечення високих етичних і професійних стандартів публікації (Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing).

Журнал дотримується принципів, створених Комітетом з етики публікацій (COPE) та представлених у документі «Норми поведінки та найкраща практика для редакторів» («Codes of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors»), а також у «Publishing Ethics Resource Kit (PERK) for editors»; Directory of Open Access Journal (DOAJ).

Архів випусків журналу повнотекстово представлено на власному сайті видання http://bv.nbuv.gov.ua/uk/archive, електронні копії журналу передаються на депозитарне зберігання у Національну бібліотеку України імені В. І. Вернадського http://nbuv.gov.ua/j-tit/bv, представлені у базі даних «Наукова періодика України», в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова».