Вимоги до оформлення статей у науковому фаховому журналі «Бібліотечний вісник»

• Журнал публікує оригінальні наукові дослідження та наукові огляди і повідомлення, науково-практичні статті, методичні матеріали, рецензії, інформації про наукові події і заходи, які раніше ніде не публікувалися.

• Мова статей – українська, англійська.

  •  Публікуються статті на безоплатній основі.

• Редколегія приймає до розгляду лише ті статті, які відповідають зазначеним вимогам до оформлення статей, а також п. 3 постанови президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», а саме наукові статті, які мають такі необхідні елементи:

– постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– власне дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

• Обсяг статті – 12-15 сторінок.

Стаття має бути побудована так:

1. УДК

2. Відомості про автора (без скорочень і абревіатур):

   - ім’я та прізвище;

   - науковий ступінь, вчене звання, Researcher ID (Scopus ID, ORCID), посада, назва установи, у якій виконано дослідження;  місто, країна; повна поштова адреса установи, де працює автор;

   - адреса e-mail, номер телефона автора.

3. Назва статті.

4. Анотація (abstract) мовою статті з короткою характеристикою змісту статті, висвітленням результатів дослідження (до 500 знаків).

5. Ключові слова і словосполучення (3–8).

У ключові слова і словосполучення не слід додавати загальні слова, слова з назви статті, вони мають якнайточніше відбивати предмет дослідження.

6. Текст статті (постановка проблеми, формулювання цілей статті (постановка завдання), дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі).

Структура: Актуальність. Мета дослідження. Методологія (застосовані у статті методи опису, зіставлення та узагальнення). Обговорення дослідження. Результати. Новизна. Практичне значення. Висновки.

• Позатекстові, внутрішньотекстові і підрядкові бібліографічні посилання оформлювати згідно з ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання.

7. Список бібліографічних посилань (складається за ДСТУ 8302:2015: позатекстові посилання).

Посилання на джерело зі списку бібліографічних посилань мають бути процитовані у тексті і, відповідно, цитовані у тексті автори мають бути включені у список посилань.

Слід уникати посилань на підручники, навчальні посібники, автореферати дисертацій, тези, газетні публікації, неопубліковані праці, власні публікації.

Не дозволяється вторинне цитування.

Обов’язково мають бути процитовані іноземні джерела, переважати новітні видання.

При складанні списка посилань не використовувати автоматичні списки.

• Після списку бібліографічних посилань окремим списком надати References – транслітерований в романському алфавіті список бібліографічних посилань.

Транслітерація українськомовних джерел здійснюється відповідно до Постанови Kабінету Міністрів України № 55 від 27 січня 2010 року «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (див. таблицю на rada.gov.ua), російськомовних – згідно з наказом ФМС Росії № 26 від 3 лютого 2010 року.

Для українськомовних джерел можна скористатися онлайновим траслітератором http://www.slovnyk.ua/translit.php (обирати стандарт «паспортний»).

Рекомендуємо оформлювати References за міжнародним стандартом APA (APA Citation Style, 6th ed.) (http://www.library.cornell.edu/research/citation/apa)

Автоматичне формування посилань за цим стандартом: http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual. Після  References наводиться англомовне резюме статті (summary) – короткий виклад змісту статті. Цей англомовний блок має містити такі елементи у такій послідовності:

– ім’я та прізвище автора (транслітеровані);

– відомості про науковий ступінь, вчене звання, Researcher ID (Scopus ID, ORCID), посаду, місце роботи автора;

– назва статті;

– власне текст резюме (1800–2300 знаків – до 1 сторінки);

– ключові слова (keywords) (3–8).

– повна поштова адреса установи, де працює автор; адреса e-mail автора, номер телефона автора.

Summary – оригінальний текст, а не переклад анотації. Він має бути інформативним (не містити загальних слів), змістовним (відбивати основний зміст статті і результати).

Summary структурується так само, як і стаття. У ньому подається стисла інформація про предмет дослідження (Stating the Subject of the Study), постановку проблеми (Problem Statement), мету (Stating the Aim of the Study), методи (Research methodology), результати дослідження (Results of the Study) та його новизну (Novelty, Originality) і практичне значення (The practical significance).

Резюме має бути написане грамотною англійською мовою (не можна користуватися автоматизованим перекладачем!), з англомовною термінологією, вживаній у даній галузі, з дотриманням лексико-стилістичних особливостей англомовної наукової літератури.

Текст резюме можна подавати і українською мовою замість анотації.

Автор обов’язково підписує статтю.

Технічні вимоги

• Текст має бути набраний у форматі rtf або у текстовому редакторі Microsoft Word (до версії 7.0). Шрифт статті – Times New Roman, розміром 14 пунктів, міжрядковий інтервал – 1,5.

• Рисунки подавати у форматах .*tif, .*jpg окремими файлами. Будь-які ілюстрації (фото, рисунки, креслення, схеми, діаграми, графіки тощо) надавати чорно-білими, а не кольоровими, з роздільною здатністю не менше 300 dpi, без рамки, з текстом  розміром 9–10 пунктів для запобігання викривлення пропорцій з основним текстом. Підписи до них надавати окремо (MS Word).

• Таблиці набирати у форматі MS Word.

• Якщо стаття містить спеціальні шрифти, обов’язково слід надавати файли цих шрифтів.

Статті, які не відповідають зазначеним вимогам, до розгляду не приймаються.

Порядок проходження рукописів у журналі «Бібліотечний вісник»

Передаючи статтю до редакції, автор дає згоду на публікацію тексту та метаданих статті (включаючи прізвище, ім’я та ім’я по батькові автора, місце його роботи, посаду, ORCID, електронну адресу для кореспонденції) у друкованій та електронній версіях журналу, що передбачає дотримання політики відкритого доступу згідно з умовами ліцензії Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International– можливість вільно читати, завантажувати, копіювати та поширювати зміст статті з навчальною та науковою метою із зазначенням авторства. 

Схвалені рецензентами статті редколегія передає у редакцію для формування редпортфелю журналу і укладання чергового номера.

При подальшій редакційній підготовці журналу до друку автори виконують пропозиції і зауваження редактора. Відредагований рукопис статті надається авторові для ознайомлення з правками редактора, їх погодження та підпису до друку.  

Відповідальність за достовірність інформації, фактів, інших відомостей, цитати, правильність перекладу, англомовний текст несуть автори публікацій..

Строки проходження рукописів статей

Проходження рукопису статті (апробація, рецензування, редакційна підготовка до друку) становить 6 – 8 тижнів.