Вимоги до оформлення статей у науковому фаховому журналі «Бібліотечний вісник»

Журнал публікує оригінальні наукові дослідження та наукові огляди і повідомлення, науково-практичні статті, методичні матеріали, рецензії, інформації про наукові події і заходи, які раніше ніде не публікувалися.

Мова статей – українська, англійська.

Публікуються статті на безоплатній основі.

Редколегія приймає до розгляду лише ті статті, які відповідають зазначеним вимогам до оформлення статей, а також п. 3 постанови президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України»

Наукові статті мають містити такі необхідні елементи:

– постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання мети статті (постановка завдання);

– власне дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з проведеного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

Обсяг статті – 12–15 сторінок (0,5–0,75 авт. акр.). Статті більшого обсягу публікуються згідно рішення редакційної колегії.

Стаття має бути побудована так:

1. УДК

2. Відомості про автора (без скорочень і абревіатур):

   - ім’я та прізвище;

   - науковий ступінь, вчене звання, Researcher ID (Scopus ID, ORCID), посада, назва установи, у якій виконано дослідження;  місто, країна; повна поштова адреса установи, де працює автор;

   - адреса e-mail, номер телефона автора.

3. Назва статті.

4. Анотація (abstract) мовою статті (1800–2300 знаків – до 1 сторінки) має бути інформативною та структурується так само, як і стаття. Анотація містить стислу інформація про мету (The purpose of the study is), методологію (Research methodology), новизну (Scientific novelty) та висновки (Conclusions) зі здійсненого дослідження.

5. Ключові слова і словосполучення (3–8) мають якнайточніше відображати предмет дослідження, розміщують у називному відмінку через кому. У ключові слова і словосполучення не слід додавати загальні слова, слова з назви статті.

6. Текст статті (постановка проблеми, формулювання цілей статті (постановка завдання), дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з проведеного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі).

Структура: Актуальність. Аналіз попередніх досліджень і публікацій за обраною темою. Мета дослідження. Методологія. Виклад основного матеріалу. Новизна. Висновки. Практичне значення.

Вимоги до оформлення основного тексту статті

Оформлення посилань у тексті: у квадратних дужках слід наводити номер за порядком у списку, номер сторінки [1, с. 3]. Між літерою с. на позначення сторінки й номером сторінки ставлять нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл).

Згадуючи в тексті статті науковця, подають першу літеру його імені та прізвище (О. Іванов). Між ініціалом і прізвищем ставлять нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл).

За потреби уточнень і зауважень текст статті можуть супроводжувати посторінкові примітки (нумерація приміток наскрізнанаскрізна – 1, 2, 3...). Примітки (виноски) робляться автоматично (Вставка – Виноска).

Цитати подають мовою статті. Архівні та рукописні джерела цитують і публікують мовою оригіналу. Зміст цитат і посилання на відповідні сторінки мають чітко відповідати першоджерелам.

Назви будь-яких періодичних видань подають у тексті мовою оригіналу.

Якщо в статті наведено схеми, їх треба групувати (Вид – Панель інструментів – Малювання – Вибір об’єкта. Тримаючи кнопку «Вибір об’єкта», виділіть об’єкти, які треба об’єднати у групу, на панелі інструментів «Малювання» натисніть кнопку «Дії», виберіть команду «Групувати»). Усі малюнки, таблиці та схеми повинні нумеруватися і мати посилання по тексту статті (наприклад, див. рис. 1). Розміщення малюнка (схеми, таблиці) по тексту повинно бути максимально наближене то місця в тексті, де стоїть посилання на цей малюнок (схему, таблицю). Усі малюнки (схеми, таблиці) повинні бути підписані і мати назви. У випадку запозичення малюнків (схем, таблиць) необхідно вказувати їх джерело. Малюнки (схеми, таблиці) дублюють в окремому файлі у форматах JPEG, PNG.

Використовують лише такі лапки: «…..». За наявності у цитатах слів у лапках, використовують систему подвійних лапок (лапки в лапках): «…"..."...».

Треба розрізняти тире (–) і дефіс (-): відмінність полягає в розмірі та наявності пробілів до і після тире.

Імена та прізвища іноземних авторів подають згідно з правилами чинного Українського правопису (§86–100; §104–105).

Знак апострофа має виглядати так: ’

Позатекстові, внутрішньотекстові і підрядкові бібліографічні посилання оформлювати згідно з ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

7. Список бібліографічних посилань (складається за ДСТУ 8302:2015).

Посилання на джерело зі списку бібліографічних посилань мають бути процитовані у тексті і, відповідно, цитовані у тексті автори мають бути включені у список посилань.

Слід уникати посилань на підручники, навчальні посібники, автореферати дисертацій, тези, газетні публікації, неопубліковані праці, власні публікації.

Не дозволяється вторинне цитування.

Обов’язково мають бути процитовані іноземні джерела, переважати новітні видання.

При складанні списку посилань не використовувати автоматичні списки.

Після списку бібліографічних посилань окремим списком надати References – транслітерований у романському алфавіті список бібліографічних посилань.

Транслітерація українськомовних джерел здійснюється відповідно до Постанови Kабінету Міністрів України № 55 від 27 січня 2010 р. «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (див. таблицю на rada.gov.ua), російськомовних – згідно з наказом ФМС Росії № 26 від 3 лютого 2010 р.

Рекомендуємо оформлювати References за міжнародним стандартом APA (APA Citation Style, 6th ed.) (http://www.library.cornell.edu/research/citation/apa).

Після References наводиться англомовний блок має містити такі елементи у такій послідовності:

– ім’я та прізвище автора (транслітеровані);

– відомості про науковий ступінь, вчене звання, Researcher ID (Scopus ID, ORCID), посаду, місце роботи автора;

– назва статті;

– анотація (abstract) англійською мовою (структура і обсяг аналогічні – україномовному тексту);

– ключові слова (keywords) (3–8).

– повна поштова адреса установи, де працює автор; адреса e-mail автора, номер телефона автора.

Анотація (abstract) має бути написана грамотною англійською мовою (не можна користуватися автоматизованим перекладачем!), з англомовною термінологією, вживаній у галузі дослідження, з дотриманням лексико-стилістичних особливостей англомовної наукової літератури.

Автор обов’язково підписує статтю.

Технічні вимоги

Текст має бути набраний у форматі rtf або у текстовому редакторі Microsoft Word (до версії 7.0). Шрифт статті – Times New Roman, розміром 14 пунктів, міжрядковий інтервал – 1,5.

Рисунки подавати у форматах .*tif, .*jpg окремими файлами. Будь-які ілюстрації (фото, рисунки, креслення, схеми, діаграми, графіки тощо) надавати чорно-білими, а не кольоровими, з роздільною здатністю не менше 300 dpi, без рамки, з текстом  розміром 9–10 пунктів для запобігання викривлення пропорцій з основним текстом. Підписи до них надавати окремо (MS Word).

Таблиці набирати у форматі MS Word.

Якщо стаття містить спеціальні шрифти, обов’язково слід надавати файли цих шрифтів.

Статті, які не відповідають зазначеним вимогам, до розгляду не приймаються.

Порядок проходження рукописів у журналі «Бібліотечний вісник»

Передаючи статтю до редакції, автор дає згоду на публікацію тексту та метаданих статті (включаючи прізвище, ім’я та ім’я по батькові автора, місце його роботи, посаду, ORCID, електронну адресу для кореспонденції) у друкованій та електронній версіях журналу, що передбачає дотримання політики відкритого доступу згідно з умовами ліцензії Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International– можливість вільно читати, завантажувати, копіювати та поширювати зміст статті з навчальною та науковою метою із зазначенням авторства. 

Схвалені рецензентами статті редколегія передає у редакцію для формування редпортфелю журналу і укладання чергового номера.

При подальшій редакційній підготовці журналу до друку автори виконують пропозиції і зауваження редактора. Відредагований рукопис статті надається авторові для ознайомлення з правками редактора, їх погодження та підпису до друку.  

Відповідальність за достовірність інформації, фактів, інших відомостей, цитати, правильність перекладу, англомовний текст несуть автори публікацій.

Строки проходження рукописів статей

Проходження рукопису статті (апробація, рецензування, редакційна підготовка до друку) становить 6–8 тижнів.