Бібліотечний вісник | bv.nbuv.gov.ua
Ковальська Л. - Інформаційно-аналітична діяльність сучасної бібліотеки (2021)

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2021, № 3)Ukrainian English

Ковальська Л.

Інформаційно-аналітична діяльність сучасної бібліотеки

Рубрика: Бібліотеки у цифровому середовищі

Анотація: Актуальність теми. Віддалена інформаційна діяльність людини, яка стала буденністю, акту-алізувала потреби в цілісному інформаційно-аналітичному продукті. Це, в свою чергу, стимулюєрозширення інструментального супроводу послуг, збільшення варіативності спектра техніко-тех-нологічних рішень, пов’язаних із забезпеченням доступу до інформаційного ресурсу бібліотек.Мета дослідження – розкрити зміст діяльності бібліотек в умовах цифровізації, «ковідних» змін,враховуючи зростаючі потреби користувачів в інформаційно-аналітичній продукції. При викладіосновного матеріалу дослідження розглянуто напрями інформаційно-аналітичної діяльностібібліотек, наявні бібліотечні інформаційно-аналітичні продукти; обґрунтовано необхідністьпришвидшення переходу до інноваційних методів роботи з інформацією; запропоновано перспек-тивні напрями аналітичного опрацювання бібліотечних ресурсів. У висновках наголошується насуттєвих змінах запитів сучасних користувачів, що вимагає від бібліотекарів невідкладного впро-вадження інноваційних інформаційно-аналітичних рішень. Лише від них у майбутньому залежа-тиме ефективність бібліотечної справи в Україні.

Ключові слова: інформаційно-аналітична діяльність бібліотек, напрями та перспекти-ви інформаційно-аналітичної діяльності, інформаційно-аналітичний продукт, аналітична доку-ментна формалізація.Цитованість авторів публікації:

Бібліографічний опис для цитування:
Ковальська Л. Інформаційно-аналітична діяльність сучасної бібліотеки / Л. Ковальська // Бібліотечний вісник. - 2021. - № 3. - С. 12-21. doi: https://doi.org/10.15407/bv2021.03.012


Бібліографія:

 1. Варенко В. М. Методичний аспект створення інформаційно-аналітичних документів: аналіз,технології, проблеми. Вісник Книжкової палати. 2015. № 3. С. 46–48. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_3_15
 2. Вишневська І. А. Соціальні мережі як джерело підготовки інформаційно-аналітичних ма-теріалів. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 2015. Вип. 41.С. 521–530. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2015_41_40.pdf
 3. Горовий В. Національні інформаційні процеси в умовах глобалізації. Київ, 2015. 332 с.
 4. Гранчак Т. Бібліотека в інформаційному супроводі управління суспільними процесами.Київ, 2014. 184 с.
 5. Гранчак Т. Ю. Науково-дослідна діяльність інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотеку розвитку національного інформаційного суверенітету. Наукові праці Національної бібліотекиУкраїни ім. В.І. Вернадського. 2015. Вип. 41. С. 39–53. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2015_41_5.pdf
 6. Дубровіна Л. А., Лобузіна К. В., Онищенко О. С., Боряк Г. В. Цифрова гуманітаристика табази даних документальної культурної спадщини в бібліотеках України. Рукописна та книжковаспадщина України. 2020. Вип. 25. С. 290–309.
 7. Кулицький С. П. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек – складова розвитку еко-номічної аналітики. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 2015.Вип. 41. С. 331–345. URL: http://nbuv.gov.ua/jpdf/npnbuimviv_2015_41_25.pdf
 8. Науково-інформаційна діяльність бібліотек: теорія й практика. Київ: Державна науково-пе-дагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського, 2016. 162 с.
 9. Оптимізація інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек в умовах інтенсифікації інфор-маційних обмінів. Звіт про науково-дослідну роботу від 20 листопада 2015 р. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/nauka/2015/Zvit.pdf14
 10. Пальчук В. Бібліотеки в інформаційно-аналітичному забезпеченні органів державної вла-ди. Київ, 2014. 314 с.
 11. Про бібліотеки і бібліотечну справу. Закон України від 27 січня 1995 р. № 32/95-ВР. URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80
 12. Про інформацію. Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657-XII. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
 13. Про Концепцію Національної програми інформатизації. Закон України від 4 лютого1998 р. № 75/98-ВР. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/75/98-%D0%B2%D1%80
 14. Сілкова Г. В. До питання класифікації інформаційно-аналітичної продукції. Наукові праціНаціональної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 2013. Вип. 37. С. 40–48. URL:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2013_37_6.pdf
 15. Чуприна Л. Оперативна інтернет-інформація в інформаційно-аналітичній діяльностібібліотек України. Київ, 2014. 208 с.
 16. Яворська Т. М., Анісімова О. М., Ковальська Л. А., Лукаш Г. П., Прігунов О. В., Щербіна О. С.Трансформаційні процеси у суспільній та соціокультурній сферах України. Вінниця: Донецькийнаціональний університет імені Василя Стуса, 2021. 185 с.