Бібліотечний вісник | bv.nbuv.gov.ua
Галицька С. - Актуалізація тематичного навігатора НБУВ на прикладі проблематики медицини та охорони здоров’я (2021)

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2021, № 4)Ukrainian English

Галицька С.

Актуалізація тематичного навігатора НБУВ на прикладі проблематики медицини та охорони здоров’я

Рубрика: Бібліотечні фонди і обслуговування читачів

Анотація: Актуальність теми. Постійна актуалізація інформаційно-пошукових систем бібліотек, застосування найдосконаліших пошукових механізмів в електронних каталогах необхідні для активного використання масивів документованих знань і оптимізації доступу до джерел інформації. Метою статті є дослідження процесу деталізації розділу «Р Охорона здоров’я. Медичні науки» тематичного навігатора НБУВ і формування методичного апарату рубрик в електронному каталозі, доведення важливості деталізації розділу для удосконалення відповідності його структури стану сучасної наукової діяльності у галузі медицини. При викладі основного матеріалу розглянуто питання деталізації рубрик розділу «Р Охорона здоров’я. Медичні науки» тематичного навігатора НБУВ. Наголошено на важливості адаптації інформаційно-пошукової системи наукової бібліотеки до змін у структурі наукового знання. Зазначено, що одним з процесів удосконалення лінгвістичного забезпечення пошукової системи є деталізація рубрик, під якими збираються документи з пріоритетних напрямів розвитку наукового знання і найактуальніших наукових досліджень, З’ясовано, що деталізація рубрик розділу «Р Охорона здоров’я. Медичні науки» і оснащення їх відповідним методичним апаратом значно полегшує процес наукового опрацювання документів. У висновках констатується: ретельне формування методичного апарату рубрик – важливий чинник оптимізації процесу наукового опрацювання документів і багатоаспектного системного підходу до розкриття їх змісту. Зазначення класифікаційних індексів і заголовків рубрик УДК зумовлює поглиблення розгалуженої системи відповідності між двома класифікаційними схемами, підвищує якість паралельного індексування документів за різними класифікаціями. Удосконалення лінгвістичного забезпечення інформаційно-пошукової системи бібліотеки створює умови для ефективнішого доступу до документних масивів.

Ключові слова: Рубрикатор НБУВ, електронний каталог, деталізація рубрик, алфавітнопредметний покажчик, тематичний навігатор, індекси УДК, предметний пошук, система відповідності, медичні науки.Цитованість авторів публікації:

Бібліографічний опис для цитування:
Галицька С. Актуалізація тематичного навігатора НБУВ на прикладі проблематики медицини та охорони здоров’я / С. Галицька // Бібліотечний вісник. - 2021. - № 4. - С. 34-47. doi: https://doi.org/10.15407/bv2021.04.034


Бібліографія:

 1. Ведення бази даних «Скорочений варіант Рубрикатора НБУВ для наукової бібліотеки» у ро бочому аркуші «RUBR» електронного каталогу Національної бібліотеки України імені В. І. Вер надського»: інструкція / С. В. Галицька, Н. В. Орєшина, Є. І. Сидиченко, Т. П. Устинова. Київ: НБУВ, 2020. 50 c.
 2. Галицька С. В. Удосконалення методичного апарату рубрик тематичного навігатора Національ ної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Бібліотечний вісник. 2021. № 1. С. 13–23.
 3. Галицька С. В., Орєшина Н. В. Актуалізація рубрик тематичного навігатора НБУВ. Бібліотечний вісник. 2020. №. 4. С. 3–8.
 4. Лобузіна К. В., Галицька С. В., Орєшина Н. В. Адаптація лінгвістичних засобів наукової бібліотеки до вимог інтернет-середовища та міжнародних стандартів. Бібліотечний вісник. 2017. №. 4. С. 3–7.
 5. Лобузіна К. В., Галицька С. В., Орєшина Н. В. Удосконалення рубрикатора наукової бібліотеки як лінгвістичної основи пошукової інформаційно-комунікативної системи. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2016. Вип. 44. С. 448–460.
 6. Лобузіна К. В., Галицька С. В., Орєшина Н. В. Формування системи відповідності між Руб рикатором НБУВ і УДК в електронному каталозі. Бібліотечний вісник. 2018. № 4. С. 10–14.
 7. Перенесієнко І. П. Організація тематичного доступу до електронних колекцій. Київ, 2018. 21 с.
 8. Рубрикатор НБУВ. Скорочений варіант / К. В. Лобузіна, С. В. Галицька, Н. Я. Зайченко, Т. С. Медвідь, Н. В. Орєшина, І. П. Перенесієнко, О. Г. Сандул; відп. ред. К. В. Лобузіна; НАН Ук раїни, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Київ, 2016. 570 с.
 9. Самохіна Н. Ф. Електронна наукова бібліотека як засіб інтелектуального доступу до доку ментів. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2019. Вип. 56. С. 307–316.
 10. Семантичні технології у науковій бібліотеці / Лобузіна К. В. та ін.; відп. ред. К. В. Лобузіна; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Київ, 2019. 312 с.
 11. Універсальна десяткова класифікація (УДК). Основна таблиця: 5 Математика та природ ничі науки; 60 Біотехнологія; 61 Медичні науки. Державна наукова установа «Книжкова палата України ім. Івана Федорова»; [підгот.: М. Й. Ахвердова та ін.; голов. ред. М. І. Сенченко]. 2-ге вид., випр. і доп. К.: Кн. палата України, 2008. 419 с.