Бібліотечний вісник | bv.nbuv.gov.ua
Грудініна Н. - Бібліографічне оформлення наукових праць (2016)

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2016, № 3)Ukrainian English

Грудініна Н.

Бібліографічне оформлення наукових праць

Рубрика: Методичні рекомендації. Консультації

Анотація: Розглянуто особливості бібліографічного оформлення використаних джерел у наукових працях. Виокремлено принципи складання бібліографічних списків і посилань на різні види документів. Висвітлено правила оформлення й застосування внутрішньотекстових, підрядкових і затекстових бібліографічних посилань, скорочення повторних посилань, відмінність між списками літератури й посиланнями.

Ключові слова: бібліографічний апарат, прикнижкові й пристатейні списки, бібліографічні посилання, цитування.Цитованість авторів публікації:

Бібліографічний опис для цитування:
Грудініна Н. Бібліографічне оформлення наукових праць / Н. Грудініна // Бібліотечний вісник. - 2016. - № 3. - С. 47-50. - Режим доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2016_3_10


Бібліографія:

 1. Альберт Ю. В. Списки литературы в научных изданиях: составление и оформление / Ю. В. Альберт ; [отв. ред. И. Я. Госин]. – Киев : Наук. думка, 1988. – 151, [1] с. – Библиогр.: с. 128.
 2. Библиографические сведения в изданиях : справ.- метод. пособие для издательских работников и авторов / И. Я. Госин, М. Н. Смирнова, Л. Е. Черняк [и др.] ; под общ. ред. А. Э. Мильчина ; [рук. авт. кол. И. Я. Госин]. – М. : Книга, 1981. – 192 с. – Библиогр.: с. 191–192.
 3. Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2011. – № 9–10. – С. 2–6.
 4. ДСТУ 3582-97 Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила. – Чин. від 1997-07-04. – К. : Держстандарт України, 1998. – 26 с. – (Державний стандарт України).
 5. ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках. Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.5-88). – Чинний від 2010-10-01. – К. : Держстандарт України, 2010. – IV, 13 с. – (Національний стандарт України).
 6. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT). – Чин. від 2007-07-01. – К. : Держстандарт України, 2007. – 58 с.
 7. ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 (ГОСТ 7.80-2000, IDT). Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання. – Вперше ; чинний з 1.04.08. – К. : Держстандарт України, 2008. – 16 с. – (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи).
 8. Женченко М. І. Оформлення публікацій у наукових журналах і збірниках: вимоги стандартів та видавничі реалії (на прикладі наукових видань НАН України) / М. І. Женченко // Наука України у світовому інформаційному просторі : зб. ст. – К. : Академперіодика, 2011. – Вип. 5. – С. 125–137.
 9. Женченко М. І. Складання та оформлення бібліографічних записів у списках літератури до наукових робіт : навч.-метод. посіб. / Марина Женченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – 4-те вид., допов. – К. : Жнець, 2013. – 63 с. : табл. – Бібліогр.: с. 54–55.
 10. Калинина Г. П. Библиографический аппарат курсовых, дипломных работ и диссертаций / Г. П. Калинина // Библиография. – 2012. – № 1. – С. 50–55.
 11. Лобановська І. Г. Новий стандарт на бібліографічне описування документів / І. Г. Лобановська, О. Г. Помчалова // Шк. б-ка плюс. – 2004. – № 21/22 (33/34), листоп. – С. 2–5.
 12. Методичні рекомендації щодо складання списку використаної літератури / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова"», НТУУ "Київ. політех. ін-т", Наук.-техн. б-ка ім. Г. І. Денисенка ; [уклад.: Н. А. Мельник, О. М. Устіннікова]. – К. : [б. в.], 2010. – 23 с.
 13. Упровадження в практику роботи бібліотек освітянської галузі ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" та ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 "Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання" : практ. посіб. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; [уклад.: І. Г. Лобановська, О. Г. Помчалова, І. С. Хибник ; наук. ред. І. Г. Лобановська]. – К., 2010. – 95 с. – (Шк. б-ка плюс ; № 15/16 (171/172), серпень 2010; (Серія "На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек" ; Вип. 6).